Jak to bude s tetovacími barvami v roce 2022 a 2023

Několik informací o tom, co EU chystá na tatéry a permanentní makeup

Jak jste již mnozí zaznamenali, od 4. ledna 2022 bude EU svět pro tatéry a permanentní makeup jiný. Od tohoto data vstupuje v platnost nařízení komise (EU) 2020/2081 (mění nařízení EU  č. 1907/2006), které významně omezuje používání tetovacích barev a pigmentů na permanentní makeup v rámci EU.

Aktualizace - seznam zakázaných barev od 4. ledna 2023: Celtic_Supply_seznam WFKUROSUMIPB_blue_green2023 .

Vyjádření Viking Ink by Dynamic - jejich barvy bude možné používat i v roce 2023! Celtic_Supply_DynamicViking Ink Statement

Tedy od stanoveného data je zakázáno vlastnit, prodávat a používat barvy, které obsahují níže uvedené škodlivé složky, které obsahuje velká většina v současné době používaných barev a pigmentů. Vyjímku do 4. ledna 2023 dostaly barvy Pigment Blue 15:3 a Pigment Green 7.

Co k tomu EU komisi vedlo? V roce 2015 Evropská komise požádala Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby posoudila zdravotní rizika chemických látek v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu a aby prozkoumala potřebu celoevropského omezení jejich používání. Šetření se týkalo chemických látek, o nichž je známo, že se používají v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu a které mohou být nebezpečné pro naše zdraví. Zvláštní pozornost byla věnována chemickým látkám, které jsou karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, látkám senzibilizujícím kůži a látkám s dráždivými nebo žíravými účinky pro kůži, látkám, které jsou žíravé pro oči nebo oči poškozují, kovům a dalším látkám v usnesení Rady Evropy o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a permanentního make-upu.

Úřady zkoumaly zdravotní rizika těchto chemických látek a zabývaly se dostupností bezpečnějších alternativ. Zkoumaly také socioekonomický dopad omezení jejich používání s ohledem na jeho dopady na výrobu a na pracovní místa v odvětví služeb.

V říjnu 2017 byl Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) předložen návrh na omezení, aby jej posoudily. Od prosince 2017 do června 2018 probíhala rozsáhlá konzultace k návrhu. Následně probíhala od prosince 2018 do února 2019 konzultace k návrhu konečného stanoviska výboru SEAC.

Oba výbory se shodly, že – s několika úpravami – bude návrh omezení nejvhodnějším prostředkem řízení rizik nebezpečných chemických látek v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu na úrovni EU.

Výbor RAC rovněž vyhodnotil, zda by určité pigmenty nebo barviva neměly být omezeny, jak bylo navrhováno. Došel k závěru, že nelze vyloučit rizika rakoviny a dalších negativních účinků na zdraví. Výbor RAC poznamenal, že informace obdržené během konzultace ukázaly, že bezpečnější a technicky přiměřené alternativy nejsou v současné době k dispozici pouze pro dvě barviva – Pigment Blue 15:3 a Pigment Green 7. Výbor SEAC zvážil socioekonomické dopady omezení těchto dvou pigmentů a doporučil, aby byl odvětví poskytnut dodatečný čas na zjištění vhodné bezpečnější alternativy a přechod na ni.

Obecně výbor SEAC dospěl k závěru, že omezení nebude mít významné nepříznivé ekonomické dopady na dodavatelské řetězce ani nepovede k výraznému zvýšení cen pro spotřebitele. Výbor rovněž souhlasil, že omezení by minimalizovalo rizika nevhodného nahrazování.

Oba výbory se shodly, že navrhované 12měsíční přechodné období poskytne dotčeným aktérům potřebný čas na přizpůsobení provozu.

Co tedy z toho vyplývá? 
Výrobci barev jsou nuceni vyvinout nové barvy a pigmenty s jiným složením

- které nemusí zaručovat stejné vlastnosti, jako stávající barvy - stálost v kůži, zachování barevnosti po letech atd...

- pouze pro část jejich trhu, kde prodávají své barvy - nařízení se netýká US, Austrálie, Asie a nečlenských zemí EU (Británie se k nařízení připojí později). Pro výrobce toto znamená obrovské náklady na vývoj a certifikace (každá barva musí projít schválením certifikovanou laboratoří v EU)

Jaká je aktuální situace:

Někteří výrobci již nové řady barev chystají, někteří mlčí
World Famous Limitless / Perma Blend - nová řada barev a pigmentů - cca 40% současné palety - zhruba 150 odstínů - rozhovor se zakladatelem WF.  Dostupnost leden. Seznam nových barev PermaBlend a WF ke stažení zde
PermaBlend Luxe Vzorník nových pigmentů Perma Blend ke stažení.
Eternal - nové barvy koncem ledna, část barev (šedé, bílé) vyhovují EU
Solid Ink - žádná z barev nevyhovuje nařízení EU, další postup bude zveřejněn
Viking Ink by Dynamic
Panthera - nové barvy
Intenze - nové barvy
Silverback - pracuje na nových barvách, stále neschváleny
I AM INK
Kuro Sumi 

Je nutné si uvědomit, že firmy v tetovacím businessu jsou malé ve srovnání s korporacemi v automotive nebo telekomunikacích. Menší výrobci barev jako Dynamic nebo Panthera mají jednotky zaměstnanců a žádné laboratoře a ani prostředky na financování vývoje a testování a nákladnou certifikaci pro pár států světa. Navíc i když vyvinou barvu, nikde není zaručeno, že se v kůži po letech nezmění v jinou. Vzhledem k tomu, že se o tomto nařízení ví již několik let, jistě by s novým složením na trh již přišli. 

Co to znamená pro vás a pro nás?

Od 4. ledna platí nařízení pro všechny členské státy EU, tedy včetně České republiky a Slovenska. My jako prodejci nebudeme moci tyto barvy (které kupujeme od oficiálních distributorů v EU) nakoupit, vlastnit a prodávat. Vy jako tatéři a umělkyně na PMU je nesmíte vlastnit a používat. Jaká bude praxe je otázkou, to nikdo dopředu netuší. 
Nicméně pro nás to znamená, že nakoupit další barvy bude problematické, pro vás pak, že musíte být velmi obezřetní při vlastnění a používání barev.

My očekáváme, že aplikace nařízení v jednotlivých státech EU bude rozdílná (v čase, množstvím kontrol, postihem) a že víc a víc výrobců přijde s novými barvami. Všechny výše uvedené skutečnosti mohou vést k dočasnému zvýšení cen za barvy a pigmenty díky tomu, že výrobci kompatibilních barev zahrnou náklady na vývoj do ceny barev. 

Časem se začnou objevovat barvy schválené pro EU a rozhodně toto nařízení tetovací business nezničí, jen ho zkomplikuje, tak jako Covid-19. 

Zdroje:
ECHA článek o tetovacích barvách a pigmentech na PMU
eSipa předpisy EU

Pro více informací volejte: 721 666 689 nebo 603 434 162